India - elkins
Jodhpur, Rajasthan

Jodhpur, Rajasthan