India - elkins
Khajuraho, Madhya Pradesh

Khajuraho, Madhya Pradesh