Ethiopia - elkins
Monks climbing to their monastery.  Debre Damo, Tigray.

Monks climbing to their monastery. Debre Damo, Tigray.